Právní podmínky užívání webových stránek

Odpovědným provozovatelem těchto webových stránek je společnost Green:Code  s.r.o., IČO 14118343, spisová značka C 360 754 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen „provozovatel“).

Přes veškerou snahu nezaručuje provozovatel chod a obsah webových stránek a jejich činnost bez případné chyby, přerušení či poruchy a neručí proto za jakékoliv škody či ztráty takovou událostí vzniklé. 

Uživatel nesmí užívat webové stránky a jejich obsah bez akceptace těchto podmínek; užívat webové stránky a jejich obsah, není-li to v jeho zemi povoleno, a nebo užívat webové stránky a jejich obsah, není-li k tomu dle předpisů v jeho zemi oprávněn (například z důvodu věku, svéprávnosti, soudního rozhodnutí apod.); užívat webové stránky a jejich obsah způsobem, který by byl dle výlučného rozhodnutí poskytovatele nelegální, neetický, poškozující zájmy poskytovatele či třetích stran či z jiného důvodu nevhodný;  užívat webové stránky a jejich obsah k jinému účelu, než pro který je určen. Provozovatel je oprávněn měnit obsah a podmínky užívání webové stránky a nebo kdykoliv bez jakékoliv náhrady provozování webových stránek  ukončit, přerušit, změnit či přemístit.

Je-li součástí webové stránky možnost vložení jakéhokoliv obsahu uživatelem, je uživatel povinen sám si vhodným způsobem zálohovat data, která případně takto webové stránce svěří. Uživatel je přitom sám zcela odpovědný za jakýkoliv obsah, který do webové stránky vloží (ať už vůči třetím stranám či úředním autoritám).

Provozovatel při provozu webových stránkách užívá cookies, přičemž o souhlas  s jejich konkrétním využitím je uživatel stránek požádán při prvém zaznamenaném užití stránek. 

Obsah webových stránek podléhá z valné části ochraně dle předpisů práva autorského, přičemž nositelem majetkových práv autorských k obsahu webových stránek je provozovatel. Provozováním webových stránek nedává provozovatel žádný souhlas (autorskoprávní licenci) k užití jejich obsahu nad rámec zákonných výjimek a práv. Obdobně jsou chráněna i práva související s právem autorským, práva osobnostní a další případná práva váznoucí na obsahu webových stránek. Stahování jakékoliv části obsahu je možné pouze v případě, je-li to výslovně uvedeno. Kopírování a šíření obsahu v jakékoli podobě není bez písemného souhlasu provozovatele dovoleno.

Pro případ, že uživatel stránek bude kontaktovat provozovatele prostřednictvím formuláře,  E-mailu, telefonu či jiných kontaktů na webových stránkách uvedených, a sdělí přitom provozovateli své osobní údaje, informuje zde  provozovatel účastníka o jejich zpracování ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR): 

Totožnost a kontaktní údaje správce Green:Code s.r.o., IČO 14118343, spisová značka C 360 754 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7
Rozsah zpracovávaných údajů Osobní údaje obsažené ve zprávě uživatele webových stránek – subjektu údajů, zejména jméno, příjmení, obsah sdělení a kontaktní údaje.
Účely zpracování Zpracování a odeslání odpovědi uživateli – subjektu údajů.
Právní základ pro zpracování Souhlas (žádost) subjektu údajů, resp. plnění závazku správce (řádná reakce správce na žádost) dle čl. 6, odst. 1, písm. a), resp. b) uvedeného Nařízení.
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy Po dobu nezbytně nutnou ke zpracování a odeslání odpovědi zájemci - subjektu údajů, nejvýše pak šedesát dnů.
Poučení subjektu údajů Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit a nebo dopisem i Emailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Proč k nám?

Zjistit více

Jak se k nám
přidat?

Zjistit více